วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560

โครงการจัดการศึกษาและเรียนรู้ในจังหวัดที่อยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกก)


19-21 มิ.ย 60 กศน.ตำบลบ้านเสียวร่วมกับ กศน.อำเภอนาหว้า จัดทำโครงการกิจกรรมเรียนรู้ของนักศึกษา กศน.อำเภอนาหว้าและชุมชนของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่


15-16 มิ.ย 60 กศน.ตำบลบ้านเสียวร่วมกับ กศน.อำเภอนาหว้า จัดโครงการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาพึ่งพาด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง