วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560

โครงการจัดการศึกษาและเรียนรู้ในจังหวัดที่อยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกก)


19-21 มิ.ย 60 กศน.ตำบลบ้านเสียวร่วมกับ กศน.อำเภอนาหว้า จัดทำโครงการกิจกรรมเรียนรู้ของนักศึกษา กศน.อำเภอนาหว้าและชุมชนของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่


15-16 มิ.ย 60 กศน.ตำบลบ้านเสียวร่วมกับ กศน.อำเภอนาหว้า จัดโครงการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาพึ่งพาด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร 23 มิ.ย 60โครงการประชุมชี้แจงการนิเทศติดตามการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 21-22 มิ.ย 60
15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 กศน.อำเภอนาหว้าได้จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยเเละการเลือกตั้งให้เเก่นักศึกษากศน.เเละนักเรียนผู้สูงอายุจำนวนเป้าหมายผู้เข้าอบรม100คนเน้นเนื้อหาตอบคำถาม4ข้อของท่านนายกรัฐมนตรี..หลังจากอบรมเสร็จผอ.กศน.พร้อมคณะครูเเละนักศึกษาจะไปตอบคำถามนายก4ข้อที่อำเภอนาหว้า
26 พ.ค.60 กศน.ตำบลบ้านเสียว ร่วมกับ กศน.นาหว้าจัดกิจกรรม การทำดอกไม้จันทน์ โดยมีนายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์ นายอำเภอนาหว้าเป็นประธาน ณ กศน.อำเภอนาหว้าวันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560

26 พ.ค.60 กศน.นาหว้าจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยมีนายวีระ จรูญพิทักษ์พงศ์ นายอำเภอนาหว้าเป็นประธาน และมอบถังขยะ ให้ กศน.ตำบล ทั้ง6ตำบล และวิทยากร โครงการ นายมังกรทอง อุสาพรหม ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จาก เทศบาลตำบลนาหว้า ณ กศน.อำเภอนาหว้าโครงการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย กศน.ตำบลบ้านเสียว

ประชุมชี้แจงการลงทะเบียนเรียน 1/60
โครงการกำจัดขยะมูลฝอย กศน.ตำบลบ้านเสียว


สงกรานต์และกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 60